Jednym z najlepszych sposobów ochrony przed inflacją jest inwestowanie w aktywa, które mają większe szanse na dotrzymanie kroku lub przewyższenie rosnących cen. Należą do nich akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds). Akcje są szczególnie ważne, ponieważ mają tendencję do zwiększania wartości, gdy firmy rozwijają swoją działalność i generują większe zyski. Dodatkowo, inwestowanie w akcjach pomaga inwestorom zdywersyfikować ich portfele i rozłożyć ryzyko związane z trudnościami finansowymi jednej akcji lub sektora.

Inwestując w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne lub ETF-y, należy rozważyć ryzyko związane z każdym rodzajem inwestycji. Na przykład w przypadku akcji można oczekiwać wyższego zwrotu, ale również większego ryzyka. W przypadku obligacji zyski są niższe, ale ryzyko również jest znacznie niższe. Papiery wartościowe chronione przed inflacją, takie jak TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) i I Bonds (Inflation Adjusted Savings Bonds) mogą być dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed inflacją, ponieważ chronią przed ryzykiem wzrostu cen.

Co to jest inflacja?

Inflacja to tempo, w jakim rosną ceny towarów i usług. Jest to ogólna miara tego, jak bardzo ceny wzrosły w czasie w danym regionie. Inflacja jest zwykle mierzona przez Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), który śledzi ceny stałego koszyka towarów i usług, które ludzie powszechnie kupują. Kiedy te ceny rosną, wartość pieniądza spada, co oznacza, że potrzeba więcej pieniędzy, aby kupić ten sam towar lub usługę. Ponieważ inflacja wpływa na ilość pieniędzy potrzebnych do zakupu towarów i usług, ważne jest, aby zrozumieć, jak inflacja może wpłynąć na Twój portfel inwestycyjny. Na szczęście istnieje kilka rodzajów inwestycji, które mogą pomóc w ochronie portfela przed skutkami inflacji.

Co to jest Hedging?

Hedging jest strategią zarządzania ryzykiem, która polega na dokonywaniu inwestycji lub zajmowaniu pozycji, która ma na celu zrównoważenie potencjalnych strat z innych inwestycji w portfelu. Hedging może pomóc w ochronie portfela przed skutkami inflacji, ponieważ pozwala chronić wartość inwestycji poprzez inwestowanie w instrumenty, które zgodnie z oczekiwaniami zyskają na wartości, gdy wzrośnie inflacja. Istnieje kilka różnych rodzajów strategii hedgingowych, które można wykorzystać do ochrony portfela przed inflacją. Obejmują one wykorzystanie opcji, kontraktów terminowych, swapów i innych instrumentów pochodnych. Opcje pozwalają na zakup lub sprzedaż danego składnika aktywów po z góry określonej cenie, natomiast kontrakty terminowe pozwalają na zablokowanie ceny składnika aktywów na określony czas. Swapy i instrumenty pochodne pozwalają na wymianę jednego składnika aktywów na inny w celu zabezpieczenia się przed zmianami cen rynkowych tych aktywów.

Dlaczego muszę się zabezpieczać przed inflacją?

Gdy stopa inflacji jest niższa niż stopy procentowe lub ma taką samą wartość jak stopy procentowe, inflacja nie stanowi istotnego zagrożenia dla oszczędzających. Jednak gdy stopa inflacji jest wyższa niż stopy procentowe, Twoje oszczędności stale tracą na wartości, ponieważ nie odpowiadają im otrzymywane odsetki. W dłuższych okresach czasu może to mieć znaczący wpływ na Państwa siłę nabywczą.

Zabezpieczając się przed inflacją, można chronić się przed tą erozją bogactwa poprzez inwestowanie w aktywa, które są „odporne na inflację”. Należą do nich towary takie jak złoto i srebro, inwestycje w nieruchomości, akcje i obligacje. Inwestując w tego typu aktywa, masz możliwość uzyskania zysków większych niż stopa inflacji, a tym samym zachowania swojej siły nabywczej.

Ponadto, ważne jest, aby zdywersyfikować swój portfel za pomocą różnych aktywów, aby nie być nadmiernie narażonym na jedną klasę aktywów. W ten sposób, jeśli inflacja wzrośnie powyżej oczekiwań i wartość jednego składnika aktywów spadnie, wartość innych Twoich inwestycji może być w stanie zrekompensować te straty. Inwestując w szereg różnych aktywów, można również skorzystać z dywersyfikacji i zmniejszyć ryzyko.

Wreszcie, ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami w gospodarce i jak mogą one wpływać na inflację. Śledzenie wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia i wzrost PKB, da Ci wskazówkę na temat potencjalnej presji inflacyjnej w przyszłości. Może to pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji.

Jak zabezpieczyć się przed inflacją

Poniżej można zobaczyć niektóre z najlepsze inwestycje zabezpieczające przed inflacją.

 

1. Nieruchomości: Inwestowanie w nieruchomości może być skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją, zwłaszcza jeśli kupujesz w obszarach o dużym popycie na wynajem i rosnących wartościach nieruchomości. Koszty mieszkań zwykle rosną wraz ze wzrostem inflacji z powodu zwiększonych kosztów materiałów budowlanych i pracy, więc posiadanie nieruchomości na wynajem może pomóc w ochronie portfela przed niszczącymi skutkami inflacji.

 

2. Towary: Inwestycje w towary, takie jak złoto i srebro, mogą być również przydatne do zabezpieczania się przed inflacją. Tego typu inwestycje mają tendencję do zwiększania wartości, gdy rośnie inflacja, zarówno ze względu na ich wartość wewnętrzną, jak i popyt ze strony inwestorów poszukujących bezpiecznego aktywa w okresach wysokiej inflacji. Towary niosą jednak ze sobą ryzyko – ich ceny są zmienne i mogą doświadczać dużych wahań w odpowiedzi na zmiany podaży lub popytu.

 

4. Akcje: Akcje mogą również zapewnić pewną ochronę przed inflacją, zwłaszcza jeśli inwestuje się w spółki produkujące towary i usługi, które są niezbędne lub pożądane nawet wtedy, gdy inne warunki ekonomiczne ulegają pogorszeniu. Spółki o silnej przewadze konkurencyjnej, takie jak te z opatentowanymi produktami lub bazą lojalnych klientów, zwykle radzą sobie lepiej w czasach inflacji, ponieważ są w stanie przenieść koszty zwiększonych cen czynników produkcji na swoich klientów.

 

7. Złoto: Złoto było używane w historii jako zabezpieczenie przed inflacją – jest postrzegane przez wielu jako aktywo bezpiecznej przystani ze względu na jego ograniczoną podaż i zdolność do utrzymywania swojej wartości przez długi okres czasu, niezależnie od warunków gospodarczych i ruchów rynkowych. Historycznie, ceny złota wzrosły w czasach niepewności gospodarczej i inflacji, czyniąc złoto niezawodnym środkiem przechowywania wartości.

 

8. Inwestycje walutowe: Inną możliwością zabezpieczenia się przed inflacją jest inwestowanie w waluty obce. Inflacja może spowodować spadek wartości waluty krajowej, przez co inwestycje w waluty obce stają się bardziej atrakcyjne. Podobnie, inwestowanie w zagraniczne obligacje może zapewnić pewną ochronę przed inflacją, ponieważ tego typu obligacje mają zazwyczaj wyższe stopy procentowe niż te oferowane w kraju. Inwestycje te mogą być dokonywane za pośrednictwem brokerów internetowych lub bezpośrednio w bankach i innych instytucjach finansowych.

Dylan Walker
Dylan Walker

I have been a writer for 7 years, focusing on topics related to the Economy and Finance. My interest in blockchain technology started out as a hobby that is now a full-time gig. I have worked with different blockchain and meta startups. My portfolio interests are NFTs and P2P assets.