Polityka prywatności

Ta Polityka, czytana razem z wszystkimi innymi dokumentami prawnymi na Stronie, będzie prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z Witryny cryptominded.com (zwanej dalej "Stroną"). Użytkownik będzie związany wszystkimi Warunkami zawartymi w tym dokumencie, jak również wszelkimi przepisami i prawami obowiązującymi w konkretnej jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Użytkownicy powinni uważnie przeczytać Politykę Prywatności Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

 

OGÓLNIE
Właściciel(e) Witryny są zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności wszystkich jej użytkowników.
Właściciel(e) Witryny podejmie(ą) wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem kroki w celu ochrony informacji poufnych i udostępni(ą) informacje tylko odpowiednim władzom na ich żądanie lub w ramach przepisów, które tego wymagają oraz gdy będzie to konieczne dla integracji ze stroną trzecią.


INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
Dane z dziennika:
Gdy Użytkownik odwiedza Serwis, usługi Serwisu mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
Może to obejmować: Adres protokołu internetowego (IP) komputera Użytkownika, typ i wersję przeglądarki, strony, które Użytkownik odwiedził, godzinę i datę tych wizyt, czas spędzony na każdej stronie i inne szczegóły.
Dane urządzenia:
Serwis może zbierać dane o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Serwisu.
Te zebrane dane mogą obejmować: Typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia oraz dane geolokalizacyjne.
To, co zbieramy, może zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania.
Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.
Dane osobowe:
Możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu/telefonu komórkowego.


PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Serwis i jego właściciel(e) będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
Informacje o Użytkowniku będą zbierane i przetwarzane tylko wtedy, gdy Serwis ma ku temu podstawy prawne, co zależy od usług, do których Użytkownik ma dostęp i sposobu ich wykorzystania.
Serwis może gromadzić i wykorzystywać informacje o Użytkowniku tylko wtedy, gdy:
Gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy (np. gdy świadczymy usługę, o którą Użytkownik prosił w Serwisie);
Zaspokaja uzasadniony interes (który nie jest nadrzędny wobec interesów ochrony danych Użytkownika), np. w celu prowadzenia badań i rozwoju, marketingu i promocji usług Serwisu oraz ochrony praw i interesów prawnych właściciela (właścicieli) Serwisu;
Użytkownik wyraża na to zgodę w określonym celu (np. może wyrazić zgodę na wysyłanie przez Serwis swojego newslettera); lub
Gdy właściciel(e) Serwisu musi(ą) przetwarzać dane Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić zdanie, jeśli wcześniej wyraził zgodę na umożliwienie Serwisowi wykorzystania jego danych w określonym celu, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które już nastąpiło.
Strona nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
Podczas gdy Witryna zachowuje informacje, zapewni ich ochronę w ramach komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.
Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania danych nie jest 100% bezpieczna i dlatego właściciel (właściciele) Witryny nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.
Jeśli będzie to konieczne, Witryna zachowa dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, które może mieć, lub w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI
Strona internetowa i jej właściciel(e) mogą gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:
aby umożliwić Użytkownikowi dostosowanie lub spersonalizowanie doświadczenia Użytkownika w Serwisie;
aby umożliwić Użytkownikowi dostęp i korzystanie z Witryny, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
do kontaktu i komunikacji z Użytkownikiem
w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji i w celach administracyjnych;
do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania Strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania Użytkownikowi informacji promocyjnych oraz informacji o osobach trzecich, które zdaniem właściciela (właścicieli) Serwisu mogą być interesujące dla Użytkowników; oraz
w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą dotyczyć Strony.


UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Właściciel (właściciele) Witryny może ujawnić dane osobowe do:
zewnętrzni dostawcy usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcy usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieci reklamowe, analityka, rejestratory błędów, firmy windykacyjne, dostawcy usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcy usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalni doradcy i operatorzy systemów płatności;
sponsorów lub promotorów jakichkolwiek zawodów prowadzonych przez Witrynę; oraz
stron trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych.

 
MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zebrane przez Witrynę są przechowywane i przetwarzane na serwerach w różnych jurysdykcjach, a także tam, gdzie partnerzy Witryny, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują swoje placówki.
Użytkownik potwierdza, że przekazując Witrynie i jej właścicielowi (właścicielom) dane osobowe, wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym osobom trzecim.
Właściciel (właściciele) Witryny zapewni, że każdy transfer danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.
Jeśli właściciel(e) strony internetowej przekazuje(ją) dane osobowe z kraju spoza EOG do innego kraju, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać tym samym prawom ochrony danych, które obowiązują w jurysdykcji, w której znajduje się Użytkownik. Istnieje ryzyko, że jeśli osoby trzecie zaangażują się w jakiekolwiek działania lub praktyki, które naruszą prawo ochrony danych osobowych w jurysdykcji użytkownika, może to oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dochodzić roszczeń zgodnie z prawem ochrony danych osobowych w swojej jurysdykcji.

 
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH
Wybór i zgoda:
Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych przez właściciela (właścicieli) Witryny zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Jeśli Użytkownik ma mniej niż 16 lat, musi mieć i gwarantuje w zakresie dozwolonym przez prawo, że ma zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na dostęp i korzystanie z Witryny, a oni (rodzice lub opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na przekazanie przez Użytkownika Witrynie danych osobowych.
Użytkownik nie musi podawać danych osobowych, jednak musi być świadomy, że w przypadku odmowy może to wpłynąć na korzystanie z tej strony lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.
Informacje od osób trzecich:
Jeśli Serwis otrzyma dane osobowe Użytkownika od osoby trzeciej, informacje te będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Jeżeli Użytkownik jest osobą trzecią, która podaje dane osobowe innej osoby, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę takiej osoby na podanie tych danych osobowych.
Ograniczenie:
Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu zbierania lub wykorzystywania danych osobowych.
Jeżeli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z właścicielem (właścicielami) Serwisu.
W przypadku, gdy Użytkownik zażąda ograniczenia lub restrykcji w zakresie przetwarzanych danych osobowych, właściciel (właściciele) Serwisu może poinformować o skutkach ograniczenia dla korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub produktów i usług.
Dostęp i możliwość przenoszenia danych:
Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat przechowywanych danych osobowych.
Użytkownik może zażądać kopii danych osobowych, które są w posiadaniu właściciela (właścicieli) Serwisu.
Tam, gdzie to możliwe, właściciel(e) Witryny dostarczy(ą) te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania maszynowym formacie.
Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych.
Użytkownik może również zażądać przekazania tych informacji innej osobie trzeciej.
Korekta:
Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, może skontaktować się z właścicielem (właścicielami) Serwisu w celu aktualizacji lub korekty posiadanych informacji.
Właściciel(e) Witryny podejmie(ą) wszelkie uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji uznanych za niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.
Powiadamianie o naruszeniach danych:
Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ą) się do przestrzegania obowiązujących przepisów i prawa, w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.
Skargi:
Jeśli Użytkownik uważa, że właściciel (właściciele) Witryny naruszyli jakiekolwiek odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chce złożyć skargę, powinien skontaktować się z właścicielem (właścicielami) Witryny i podać pełne szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia.
Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ą) się do niezwłocznego zbadania wszystkich skarg i udzielenia odpowiedzi na piśmie, określając wynik dochodzenia i kroki podjęte w celu rozwiązania takiej skargi.
Użytkownik ma prawo zwrócić się do organu regulacyjnego lub organu ochrony danych w związku ze swoją skargą.
Unsubscribe:
Aby wypisać się z bazy danych e-mail Witryny lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), Użytkownik jest proszony o kontakt z właścicielem (właścicielami) Witryny lub zrezygnować z niej, korzystając z możliwości rezygnacji przewidzianych w komunikacji.


COOKIES
Serwis wykorzystuje pliki "cookies" do zbierania informacji o Użytkowniku i jego aktywności.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies na stronie internetowej.


PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Jeśli Strona internetowa lub jej aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy właściciel(e) Strony internetowej zakończy(ą) działalność lub ogłosi(ą) upadłość, dane użytkownika, wraz z innymi aktywami, zostaną przekazane stronom, które przejmą Stronę internetową.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie strony, które przejmą Stronę internetową i/lub jej właściciela(ów) mogą nadal korzystać z danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


OGRANICZENIA NASZEJ POLITYKI
Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron i/lub stron osób trzecich, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez właściciela (właścicieli) tej strony.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel(e) Witryny nie ma(ją) kontroli nad treścią i polityką tych stron, a zatem nie może przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.


ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez powiadomienia, i będzie obowiązywać natychmiast.
Zmieniona Polityka Prywatności niezwłocznie zastępuje wszelkie poprzednie wersje znajdujące się na Stronie.
Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie strony internetowej w celu upewnienia się, czy nastąpiła aktualizacja Polityki Prywatności.
Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie stanowiło jednoznaczną milczącą akceptację Polityki Prywatności wymienionej w Serwisie.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Polityki Prywatności, powinien niezwłocznie powstrzymać się od korzystania i dostępu do Serwisu.

pl_PLPolish