Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Overeenkomst is juridisch bindend voor iedere persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de cryptominded.com Website (hierna te noemen de "Website") en is derhalve gebonden aan alle hierin opgenomen Voorwaarden en Condities, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 • AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST
   1. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn door de hierin vervatte Algemene Voorwaarden en erkent dienovereenkomstig dat hij/zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt.
   2. Deze Algemene Voorwaarden zullen samen met het Cookiesbeleid en het Privacybeleid op de Website worden gelezen en zullen de volledige Overeenkomst tussen de Partijen vormen.
   3. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met of geen volledig inzicht heeft in één of meer van de hierin opgenomen Voorwaarden, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van toegang tot de Website.
   4. Het materiaal op deze Website wordt naar behoren beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.
 • WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
   1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zullen onmiddellijk van kracht zijn.
   2. Gewijzigde Algemene Voorwaarden vervangen onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
   3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates van de Voorwaarden zijn.
   4. Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van de op de Website vermelde Algemene Voorwaarden.
   5. Indien de Gebruiker de gewijzigde Websitevoorwaarden niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.
 • GEBRUIKERSLICENTIE
   1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) van de Website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom en onder deze licentie mag de Gebruiker niet:
    1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
    2. De materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
    3. Pogingen tot decompilatie of reverse-engineering van software op de Website;
    4. auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
    5. Het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal "spiegelen" op een andere server.
   2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd indien de Gebruiker één van de beperkingen vermeld in clausule 3.1 overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd.
   3. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet de gebruiker onmiddellijk alle gedownloade materialen in zijn bezit vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.
 • ALGEMENE DISCLAIMERS
   1. Alle inhoud en materiaal op de Website zijn louter opiniestukken, onafhankelijke beoordelingen of nieuwsartikelen en worden verstrekt op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis.
   2. De standpunten en meningen die op en via deze Website worden geuit, zijn die van de individuele auteurs die in hun individuele hoedanigheid schrijven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de eigenaar(s) van deze Website.
   3. De eigenaar(s) van de Website nemen geen verantwoordelijkheid om te verifiëren of beroemdheden die uitdrukkelijk worden genoemd in de inhoud of het materiaal dat op de Website wordt weergegeven, toestemming hebben gegeven of akkoord zijn gegaan met hun vermeldingen en het blijft de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auteurs om ervoor te zorgen dat zij de noodzakelijke toestemming en toestemming hebben verkregen.
   4. Geen enkele informatie op de Website is bedoeld als professioneel advies van welke aard dan ook en wordt derhalve op eigen risico van de Gebruiker gebruikt.
   5. Er is geen garantie dat de geplaatste informatie vrij is van fouten of vergissingen.
   6. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen op andere sites die aan deze Website zijn gekoppeld.
   7. Er is een volledige afwijzing van alle andere garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending of intellectuele eigendom of andere schending van rechten. 
   8. De Website kan affiliate links bevatten, wat betekent dat een Affiliate een commissie kan verdienen als de Gebruiker doorklikt naar een andere gelinkte site. 
    1. Aan deze affiliate links zijn voor de Gebruiker geen kosten verbonden. 
    2. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van een website van derden en de Gebruiker bevestigt dat hij te allen tijde op eigen risico handelt.
   9. Hackers en/of andere kwaadwillende organisaties, groepen of individuen kunnen op verschillende manieren proberen de Website te verstoren en de Gebruiker verbindt zich ertoe dat hij/zij dit risico volledig begrijpt.
 • BEPERKINGEN
   1. In geen geval zal de eigenaar van de website of een van haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website te gebruiken.
   2. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de Gebruikers die in deze rechtsgebieden gevestigd zijn. 
 • NAUWKEURIGHEID VAN INHOUD EN MATERIALEN
   1. De Gebruiker erkent dat de Website technische, typografische of fotografische fouten kan bevatten.
   2. Er zijn geen garanties dat de inhoud en het materiaal op de Website accuraat, volledig of actueel zijn.
 • LINKS VAN DERDEN OP DE WEBSITE
   1. De Website kan links bevatten naar websites van derden, de Gebruiker wordt er dienovereenkomstig op gewezen dat de inhoud van deze websites niet noodzakelijkerwijs is gecontroleerd en dat de eigenaar(s) van deze Website derhalve niet verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van welke website van derden dan ook.
   2. Het opnemen van een link op de Website impliceert geen goedkeuring van de eigenaar(s) van de Website.
   3. De gebruikers worden gewaarschuwd dat het gebruik van websites van derden uitsluitend op risico van de gebruikers geschiedt.
 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
   1. De eigenaar(s) van de Website behoudt/behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendom, ongeacht of het al dan niet mogelijk is een octrooi of auteursrecht aan te vragen of daarop gebaseerde handelsmerken, auteursrechten of octrooien te beschermen.
   2. De intellectuele eigendom op de Website mag niet worden gebruikt voor welke reden dan ook, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van de Website.
   3. Deze Overeenkomst verleent de Gebruiker geen enkel recht of belang op enig intellectueel eigendom buiten het beperkte recht op een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website.
 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
   1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website af en vrijwaart hij/zij de eigenaar(s) van de Website tegen elke rechtsvordering in welk rechtsgebied dan ook die aanleiding zou kunnen geven tot welke schade dan ook, en de eigenaar(s) van de Website zal/zullen niet aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker voor welke vorm van schade dan ook.
   2. De Gebruiker stemt ermee in om geen terugbetaling, compensatie of terugbetaling te vragen van de eigenaar(s) van de Website, om welke reden dan ook.
   3. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontslaat de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website van alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen en/of schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend (inclusief, maar niet beperkt tot, claims van nalatigheid), die voortvloeien uit of verband houden met geschillen tussen de Gebruiker en het handelen of nalaten van derden.
 • SCHADELOOSSTELLING
   1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle acties, procedures, claims, schade, eisen en acties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria en kosten van raadslieden), opgelopen door de Gebruiker en/of iemand namens hem:
    1. Alle verantwoordelijkheden of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
    2. Elke inbreuk op of schending van de Website of de Overeenkomst;
    3. Onjuistheid in enige voorstelling of garantie;
    4. schending door de Gebruiker van de rechten van enige andere persoon of entiteit; en/of
    5. Elk handelen of nalaten dat nalatig, onwettig of opzettelijk wangedrag is. 
 • COOKIES BELEID
   1. De Website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
   2. De Gebruiker wordt verzocht het "Cookiesbeleid" op de Website te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van cookies.
   3. De Website kan basisinformatie verstrekken over diensten van derden die zij kan gebruiken, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun dienst, hoewel zij mogelijk niet onder het beleid van de Website vallen.
   4. Indien de Gebruiker geen cookies van de Website accepteert, dient hij zijn browser te instrueren om cookies van deze specifieke Website te weigeren, met dien verstande dat hij dan wellicht geen toegang kan krijgen tot de gewenste inhoud en diensten van de site.
 • PRIVACY BELEID
   1. De privacy van de Websitegebruikers is zeer belangrijk voor de eigenaars van deze Website.
   2. De Gebruiker wordt verzocht het "Privacybeleid" op deze Website te raadplegen voor meer informatie.
 • NALEVING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
   1. De eigenaar(s) van de Website neemt (nemen) gegevensbescherming zeer serieus en garandeert (garanderen) daarom volledig te voldoen aan de bepalingen van het toepasselijke kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • VERTROUWELIJKHEID
   1. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast en onverminderd van kracht, zoals toegestaan door de wet.
 • ALGEMEEN
  1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Hongkong, in alle opzichten, ook wat betreft geldigheid, interpretatie en werking, zonder inachtneming van de beginselen of regels inzake wetsconflicten, voor zover die beginselen of regels niet dwingend door de wet worden voorgeschreven en de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden toestaan of vereisen.
  2. Niets in deze overeenkomst of enige door de partijen ondernomen actie zal een partnerschap, vereniging, joint venture of andere samenwerkingsentiteit tussen de partijen vormen of geacht worden te vormen. 
  3. Geen enkele bepaling van de overeenkomst of actie die door de partijen krachtens de overeenkomst is ondernomen, vormt of wordt geacht een van de partijen voor enig doel de agent van de andere partij te maken. 
  4. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij gemachtigd is om toegang te verkrijgen tot de Website en eventuele links van derden vanuit deze Website, in termen van de toepasselijke regelgeving en wetten van het rechtsgebied waarin hij woonachtig is of van waaruit hij toegang verkrijgt tot de Website. De eigenaar(s) van de Website is (zijn) niet aansprakelijk voor welke actie of schade dan ook, mocht een Gebruiker de Website bezoeken vanuit een verboden rechtsgebied.
  5. De eigenaar(s) van deze Website kan (kunnen) de Overeenkomst overdragen aan een derde gelieerde partij, in welk geval de Overeenkomst en de rechten en plichten van de partijen krachtens deze Overeenkomst bindend zullen zijn voor en ten goede zullen komen aan de respectievelijke opvolgers, rechtverkrijgenden, erfgenamen, executeurs, administrateurs en wettelijke vertegenwoordigers van het Bedrijf.
  6. De Overeenkomst, met inbegrip van alle andere juridische documenten en beleidsregels op de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle openbare of andere verklaringen of presentaties die met betrekking tot de Website en/of de Overeenkomst zijn gedaan.
  7. Indien een bevoegde rechtbank vaststelt dat een bepaling van deze Overeenkomst om enigerlei reden ongeldig, onwerkzaam of niet-afdwingbaar is, zal de bepaling worden gewijzigd om haar geldig te maken en, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen zo dicht mogelijk en op aanvaardbare wijze te verwezenlijken, zodat de hierbij overwogen transacties zo volledig mogelijk kunnen worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overwogen.

PRIVACY BELEID

Dit Beleid, samen gelezen met alle andere juridische documenten op de Website, is juridisch bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de cryptominded.com Website (hierna te noemen de "Website"). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Privacybeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.

 • ALGEMEEN
   1. De eigenaar(s) van de Website is/zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van al haar Gebruikers. 
   2. De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke en wettelijke stappen ondernemen om vertrouwelijke informatie te beschermen en zal (zullen) informatie alleen vrijgeven aan de relevante autoriteiten op hun verzoek of in termen van enige regelgeving die dit vereist en wanneer dit noodzakelijk is voor een integratie van een derde partij.
 • DOOR DE WEBSITE VERZAMELDE INFORMATIE
   1. Logdata:
    1. Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, kunnen de websitediensten automatisch de standaardgegevens registreren die door de webbrowser van de Gebruiker worden verstrekt.
    2. Dit kan het volgende omvatten: Het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de Gebruiker, het type browser en de versie, de pagina's die de Gebruiker heeft bezocht, de tijd en datum van deze bezoeken, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.
   2. Apparaatgegevens:
    1. De Website kan gegevens verzamelen over het apparaat dat de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
    2. Deze verzamelde gegevens kunnen omvatten: Het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geo-locatiegegevens.
    3. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw toestel en software. 
    4. Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw toestel of van uw softwareleverancier te raadplegen om te weten welke informatie zij ons ter beschikking stellen.
   3. Persoonlijke informatie:
    1. Wij kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals de naam, het e-mailadres en het telefoon-/mobiele nummer van de gebruiker.
 • RECHTSGRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
   1. De Website en zijn eigenaar(s) zullen de persoonlijke informatie van de Gebruiker op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken.
   2. Er wordt alleen informatie over de Gebruiker verzameld en verwerkt wanneer de Website daarvoor wettelijke grondslagen heeft, wat afhangt van de diensten waartoe de Gebruiker toegang heeft en hoe deze worden gebruikt.
   3. De Website mag de informatie van de Gebruiker alleen verzamelen en gebruiken wanneer:
    1. Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is of om op verzoek van de Gebruiker stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen waarom de Gebruiker via de Website heeft verzocht);
    2. Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan de belangen van de Gebruiker inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten van de Website op de markt te brengen en te promoten, en om de wettelijke rechten en belangen van de eigenaar(s) van de Website te beschermen;
    3. De Gebruiker hiervoor toestemming geeft voor een specifiek doel (de Gebruiker kan bijvoorbeeld toestemming geven voor het versturen van de nieuwsbrief van de Website); of
    4. Wanneer de eigenaar(s) van de Website de Gebruikersgegevens moet(en) verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   4. De gebruiker heeft het recht om op elk moment van mening te veranderen als hij er eerder mee heeft ingestemd dat de website zijn gegevens voor een specifiek doel mag gebruiken; dit heeft echter geen gevolgen voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden.
   5. De Website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
   6. Terwijl de Website informatie bewaart, zal hij ervoor zorgen deze te beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. 
   7. De Gebruiker erkent evenwel dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag van gegevens 100% veilig is en dat de eigenaar(s) van de Website bijgevolg geen absolute veiligheid van de gegevens kan (kunnen) garanderen. 
   8. Indien nodig zal de Website de persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de vitale belangen van de Gebruiker of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.
 • VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
   1. De Website en zijn eigenaar(s) kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:
    1. om de Gebruiker in staat te stellen de gebruikerservaring op de Website aan te passen of te personaliseren;
    2. om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media platforms;
    3. om contact op te nemen en te communiceren met de Gebruiker
    4. voor het bijhouden van interne dossiers en administratieve doeleinden;
    5. voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
    6. voor reclame en marketing, onder meer om de Gebruiker promotionele informatie en informatie over derden toe te zenden waarvan de eigenaar(s) van de Website menen dat zij interessant kunnen zijn voor de Gebruikers; en
    7. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen die de Website kan hebben.
 • BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN
   1. De eigenaar(s) van de Website kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:
    1. derde dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossingsbedrijven, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
    2. sponsors of promotors van een wedstrijd die de Website organiseert; en
    3. derden om gegevens te verzamelen en te verwerken. 
 • INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
   1. De persoonlijke informatie die door de Website wordt verzameld, wordt opgeslagen en verwerkt op servers in verschillende rechtsgebieden en op plaatsen waar partners, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten van de Website onderhouden. 
   2. De Gebruiker bevestigt dat door persoonlijke informatie aan de Website en zijn eigenaar(s) te verstrekken, de Gebruiker instemt met de bekendmaking aan deze overzeese derden.
   3. De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.
   4. Wanneer de eigenaar(s) van de Website persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overbrengt (overbrengen), erkent de Gebruiker dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als die van het rechtsgebied waarin de Gebruiker gevestigd is. Het is mogelijk dat een derde partij handelingen verricht of praktijken toepast die in strijd zijn met de privacywetgeving in het rechtsgebied van de Gebruiker en dat dit betekent dat de Gebruiker geen verhaal kan halen onder de privacywetgeving in zijn eigen rechtsgebied. 
 • DE GEBRUIKERSRECHTEN EN DE CONTROLE OVER PERSOONLIJKE INFORMATIE
 • Keuze en toestemming: 
  • Door persoonlijke informatie te verstrekken stemt de gebruiker ermee in dat de eigenaar(s) van de website zijn/haar persoonlijke informatie verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt overeenkomstig dit privacybeleid. 
  • Indien een Gebruiker jonger is dan 16 jaar, moet de Gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken, en moeten zij (de ouders of wettelijke voogden) ermee hebben ingestemd dat de Gebruiker de Website voorziet van persoonsgegevens. 
  • De Gebruiker hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken; de Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat, indien hij weigert, dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van deze Website of de producten en/of diensten die erop of via de Website worden aangeboden.
 • Informatie van derden: 
  • Indien de Website persoonlijke informatie over een Gebruiker ontvangt van een derde partij, zal deze informatie worden beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid. 
  • Indien de Gebruiker een derde partij is die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij de toestemming van die persoon heeft om deze persoonlijke informatie te verstrekken.
 • Beperken: 
  • De gebruiker kan ervoor kiezen de verzameling of het gebruik van persoonlijke informatie te beperken. 
  • Indien de Gebruiker eerder heeft ingestemd met het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing, kan de Gebruiker op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website.
  • Indien de Gebruiker verzoekt om een beperking of restrictie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, kan (kunnen) de eigenaar(s) van de Website meedelen welke gevolgen de beperking heeft voor het gebruik van de Website of de producten en diensten door de Gebruiker.
 • Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: 
  • De gebruiker kan om details vragen over de persoonlijke informatie die wordt bewaard. 
  • De Gebruiker kan een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die de eigenaar(s) van de Website in bezit heeft (hebben).
  • Waar mogelijk zal (zullen) de eigenaar(s) van de Website deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. 
  • De Gebruiker kan verzoeken dat persoonlijke informatie wordt gewist.
  • De Gebruiker kan ook vragen dat deze informatie aan een andere derde wordt doorgegeven.
 • Correctie: 
  • Indien de Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kan de Gebruiker contact opnemen met de eigenaar(s) van de Website om de informatie bij te werken of te corrigeren.
  • De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.
  • Kennisgeving van inbreuken op gegevens: 
  • De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en wetten, met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.
 • Klachten: 
  • Indien de gebruiker van mening is dat de eigenaar(s) van de website in strijd heeft (hebben) gehandeld met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en een klacht wenst in te dienen, neem dan contact op met de eigenaar(s) van de website en verstrek alle details over de vermeende inbreuk.
  • De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om alle klachten onmiddellijk te onderzoeken en schriftelijk te antwoorden, met vermelding van het resultaat van het onderzoek en de stappen die werden ondernomen om de klacht te behandelen. 
  • De gebruiker heeft het recht om met betrekking tot zijn klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of een autoriteit voor gegevensbescherming.
 • Uitschrijven: 
  • Om zich uit te schrijven uit de e-maildatabase van de Website of om zich af te melden voor communicatie (met inbegrip van marketingcommunicatie), wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website of om zich af te melden via de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.
 • COOKIES
   1. De Website maakt gebruik van "cookies" om informatie over de Gebruiker en zijn activiteit te verzamelen.
   2. Raadpleeg het Cookiebeleid op de Website voor meer informatie.
 • BEDRIJFSOVERDRACHTEN
   1. Indien de Website of haar activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaar(s) van de Website failliet gaat (gaan) of failliet gaat (gaan), worden de gebruikersgegevens, samen met andere activa, overgedragen aan de partijen die de Website verwerven.
   2. De Gebruiker erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die de Website en/of de eigenaar(s) ervan overnemen, de persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • GRENZEN VAN ONS BELEID
   1. Deze Website kan links bevatten naar externe sites en/of sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door de eigenaar(s) van deze Website.
   2. De Gebruiker erkent dat de eigenaar(s) van de Website geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en bijgevolg geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.
 • WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
  1. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en is met onmiddellijke ingang van kracht.
  2. Het gewijzigde Privacybeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van het Privacybeleid.
  4. Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van het op de Website vermelde Privacybeleid.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Privacybeleid niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.

COOKIES BELEID

  1. Dit Beleid, samen gelezen met alle andere juridische documenten op de Website, is juridisch bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de cryptominded.com Website (hierna te noemen de "Website"). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Cookiesbeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.
 • WAT IS EEN KOEKJE?
   1. Een "cookie" is een klein stukje data dat door de Website op de computer en/of het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen en bij elk bezoek aan de Website wordt opgeroepen.
   2. De Website maakt gebruik van Cookies om informatie te verzamelen over de Gebruiker en zijn activiteiten tijdens het bezoeken van de Website, waaronder, indien beschikbaar, het IP-adres, het besturingssysteem en het browsertype dat door de Gebruiker wordt gebruikt. 
   3. Deze informatie wordt verzameld als statistische gegevens over de surfacties en -patronen van de Websitegebruiker, en identificeert geen individu in het bijzonder.
   4. Om dezelfde reden kan de Website informatie over het algemene internetgebruik van de Gebruikers verkrijgen door gebruik te maken van cookies. 
   5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste instellingen van zijn computer en/of mobiele apparaat en kan er dus voor kiezen cookies te aanvaarden of te weigeren.
   6. Cookies helpen de Onderneming om haar Website(s) en/of Applicatie te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren. 
 • SOORTEN COOKIES EN HOE ZE WORDEN GEBRUIKT
   1. Essentiële cookies - zijn cookies die van cruciaal belang zijn voor de gebruikerservaring van de Website en die kernfuncties zoals gebruikerslogins, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk maken. Deze worden gebruikt om bepaalde functies op de Website mogelijk te maken. Deze Website maakt gebruik van essentiële cookies op de site.
   2. Prestatiecookies - zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe de gebruiker de website tijdens een bezoek gebruikt, zonder persoonlijke informatie over de gebruiker te verzamelen. Deze informatie is doorgaans anoniem en wordt samengevoegd met informatie die over alle Websitegebruikers wordt bijgehouden, om bedrijven te helpen gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de Website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van prestatiecookies op de site.
   3. Functionaliteitscookies - worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over het apparaat van de gebruiker en eventuele instellingen die de gebruiker kan configureren op de website die hij bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites de gebruiker aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op de site.
   4. Targeting/advertising Cookies - worden gebruikt om te bepalen welke reclame-inhoud relevanter en geschikter is voor de Gebruiker en zijn interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte reclame te leveren of om het aantal keren dat een Gebruiker een reclame te zien krijgt te beperken. Dit helpt bedrijven de doeltreffendheid van hun campagnes en de kwaliteit van de inhoud die aan de Gebruiker wordt gepresenteerd, te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Targeting-/reclamecookies die door derden worden geplaatst, kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die gebruikmaken van dezelfde diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van targeting/advertising cookies op de site.
 • DE FUNCTIE VAN COOKIES 
   1. Cookies stellen de Website in staat om:
    1. Maak een schatting van de omvang van het publiek en het gebruikspatroon; 
    2. informatie op te slaan over de voorkeuren van de Gebruikers, en zo de Website aan te passen en te optimaliseren op basis van de individuele interesses van de Gebruikers; 
    3. de opzoekingen van de gebruikers te versnellen; en 
    4. De Gebruiker te herkennen wanneer deze terugkeert naar de Website.
 • COOKIES VAN DERDEN OP DE WEBSITE
   1. De Website kan gebruik maken van bedrijven en personen van derden, zoals analytics providers en content partners. 
   2. De Website verleent deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens de Gebruikers specifieke taken uit te voeren.
   3. Zij kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die zij aanbieden te leveren. 
   4. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die gebruik maken van dezelfde dienst van derden. 
   5. Deze website heeft geen controle over cookies van derden en daarom valt hun cookiebeleid niet onder dit cookiebeleid van de website.
   6. Deze websites van derden beloven privacy:
    1. De Website controleert het privacybeleid van alle externe leveranciers alvorens een beroep te doen op hun diensten om ervoor te zorgen dat hun praktijken in overeenstemming zijn met de eigen praktijken.
    2. De Website zal nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van de Gebruikers van deze Website in gevaar brengen of schenden.
 • CONTROLE VAN DE GEBRUIKER OF HOE COOKIES KUNNEN WORDEN GEWEIGERD
   1. Indien de Gebruiker geen cookies van deze Website wenst te aanvaarden, kan de Gebruiker zijn browser zo instellen dat cookies van deze Website worden geweigerd. 
   2. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren, maar de gebruiker kan deze instellingen zodanig aanpassen dat cookies helemaal worden geweigerd of dat de gebruiker wordt gewaarschuwd wanneer een website een cookie probeert te plaatsen of bij te werken.
   3. Indien de gebruiker websites vanaf meerdere apparaten bezoekt, kan het zijn dat de gebruiker zijn instellingen op elk afzonderlijk apparaat moet bijwerken.
   4. Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig gevolgen voor de gebruikerservaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde functies en inhoud op de sites die hij bezoekt.
 • WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID
  1. Het Cookiesbeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zal onmiddellijk van kracht zijn.
  2. Het gewijzigde Cookiesbeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van het Cookiesbeleid.
  4. Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van het gewijzigde Cookiesbeleid dat op de Website wordt vermeld.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Cookiesbeleid voor de Website niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.

Gerelateerd nieuws

nl_NLDutch