Privacybeleid

Dit Beleid, samen gelezen met alle andere juridische documenten op de Website, is wettelijk bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de cryptominded.com Website (hierna te noemen de "Website"). De Gebruiker is gebonden aan alle Algemene Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, evenals aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de Gebruiker de Website bezoekt. Gebruikers worden dringend verzocht het Privacybeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.

 

ALGEMEEN
De eigenaar(s) van de Website is/zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van al haar Gebruikers.
De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke en wettelijke stappen ondernemen om vertrouwelijke informatie te beschermen en zal (zullen) informatie alleen vrijgeven aan de relevante autoriteiten op hun verzoek of in termen van enige regelgeving die dit vereist en wanneer dit noodzakelijk is voor een integratie van een derde partij.


DOOR DE WEBSITE VERZAMELDE INFORMATIE
Logdata:
Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, kunnen de websitediensten automatisch de standaardgegevens registreren die door de webbrowser van de Gebruiker worden verstrekt.
Dit kan het volgende omvatten: Het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de Gebruiker, het type browser en de versie, de pagina's die de Gebruiker heeft bezocht, de tijd en datum van deze bezoeken, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.
Apparaatgegevens:
De Website kan gegevens verzamelen over het apparaat dat de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
Deze verzamelde gegevens kunnen omvatten: Het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geo-locatiegegevens.
Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw toestel en software.
Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw toestel of van uw softwareleverancier te raadplegen om te weten welke informatie zij ons ter beschikking stellen.
Persoonlijke informatie:
Wij kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals de naam, het e-mailadres en het telefoon-/mobiele nummer van de gebruiker.


RECHTSGRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
De Website en zijn eigenaar(s) zullen de persoonlijke informatie van de Gebruiker op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken.
Er wordt alleen informatie over de Gebruiker verzameld en verwerkt wanneer de Website daarvoor wettelijke grondslagen heeft, wat afhangt van de diensten waartoe de Gebruiker toegang heeft en hoe deze worden gebruikt.
De Website mag de informatie van de Gebruiker alleen verzamelen en gebruiken wanneer:
Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is of om op verzoek van de Gebruiker stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen waarom de Gebruiker via de Website heeft verzocht);
Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan de belangen van de Gebruiker inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten van de Website op de markt te brengen en te promoten, en om de wettelijke rechten en belangen van de eigenaar(s) van de Website te beschermen;
De Gebruiker hiervoor toestemming geeft voor een specifiek doel (de Gebruiker kan bijvoorbeeld toestemming geven voor het versturen van de nieuwsbrief van de Website); of
Wanneer de eigenaar(s) van de Website de Gebruikersgegevens moet(en) verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gebruiker heeft het recht om op elk moment van mening te veranderen als hij er eerder mee heeft ingestemd dat de website zijn gegevens voor een specifiek doel mag gebruiken; dit heeft echter geen gevolgen voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden.
De Website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Terwijl de Website informatie bewaart, zal hij ervoor zorgen deze te beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
De Gebruiker erkent evenwel dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag van gegevens 100% veilig is en dat de eigenaar(s) van de Website bijgevolg geen absolute veiligheid van de gegevens kan (kunnen) garanderen.
Indien nodig zal de Website de persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de vitale belangen van de Gebruiker of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.
VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
De Website en zijn eigenaar(s) kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:
om de Gebruiker in staat te stellen de gebruikerservaring op de Website aan te passen of te personaliseren;
om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media platforms;
om contact op te nemen en te communiceren met de Gebruiker
voor het bijhouden van interne dossiers en administratieve doeleinden;
voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om de Website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
voor reclame en marketing, onder meer om de Gebruiker promotionele informatie en informatie over derden toe te zenden waarvan de eigenaar(s) van de Website menen dat zij interessant kunnen zijn voor de Gebruikers; en
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen die de Website kan hebben.


BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN
De eigenaar(s) van de Website kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:
derde dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossingsbedrijven, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
sponsors of promotors van een wedstrijd die de Website organiseert; en
derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

 
INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke informatie die door de Website wordt verzameld, wordt opgeslagen en verwerkt op servers in verschillende rechtsgebieden en op plaatsen waar partners, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten van de Website onderhouden.
De Gebruiker bevestigt dat door persoonlijke informatie aan de Website en zijn eigenaar(s) te verstrekken, de Gebruiker instemt met de bekendmaking aan deze overzeese derden.
De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.
Wanneer de eigenaar(s) van de Website persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overbrengt (overbrengen), erkent de Gebruiker dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als die van het rechtsgebied waarin de Gebruiker gevestigd is. Het is mogelijk dat een derde partij handelingen verricht of praktijken toepast die in strijd zijn met de privacywetgeving in het rechtsgebied van de Gebruiker en dat dit betekent dat de Gebruiker geen verhaal kan halen onder de privacywetgeving in zijn eigen rechtsgebied.

 
DE GEBRUIKERSRECHTEN EN DE CONTROLE OVER PERSOONLIJKE INFORMATIE
Keuze en toestemming:
Door persoonlijke informatie te verstrekken stemt de gebruiker ermee in dat de eigenaar(s) van de website zijn/haar persoonlijke informatie verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt overeenkomstig dit privacybeleid.
Indien een Gebruiker jonger is dan 16 jaar, moet de Gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken, en moeten zij (de ouders of wettelijke voogden) ermee hebben ingestemd dat de Gebruiker de Website voorziet van persoonsgegevens.
De Gebruiker hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken; de Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat, indien hij weigert, dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van deze Website of de producten en/of diensten die erop of via de Website worden aangeboden.
Informatie van derden:
Indien de Website persoonlijke informatie over een Gebruiker ontvangt van een derde partij, zal deze informatie worden beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid.
Indien de Gebruiker een derde partij is die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij de toestemming van die persoon heeft om deze persoonlijke informatie te verstrekken.
Beperken:
De gebruiker kan ervoor kiezen de verzameling of het gebruik van persoonlijke informatie te beperken.
Indien de Gebruiker eerder heeft ingestemd met het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing, kan de Gebruiker op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website.
Indien de Gebruiker verzoekt om een beperking of restrictie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, kan (kunnen) de eigenaar(s) van de Website meedelen welke gevolgen de beperking heeft voor het gebruik van de Website of de producten en diensten door de Gebruiker.
Toegang en gegevensoverdraagbaarheid:
De gebruiker kan om details vragen over de persoonlijke informatie die wordt bewaard.
De Gebruiker kan een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die de eigenaar(s) van de Website in bezit heeft (hebben).
Waar mogelijk zal (zullen) de eigenaar(s) van de Website deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat.
De Gebruiker kan verzoeken dat persoonlijke informatie wordt gewist.
De Gebruiker kan ook vragen dat deze informatie aan een andere derde wordt doorgegeven.
Correctie:
Indien de Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kan de Gebruiker contact opnemen met de eigenaar(s) van de Website om de informatie bij te werken of te corrigeren.
De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.
Kennisgeving van inbreuken op gegevens:
De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en wetten, met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.
Klachten:
Indien de gebruiker van mening is dat de eigenaar(s) van de website in strijd heeft (hebben) gehandeld met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en een klacht wenst in te dienen, neem dan contact op met de eigenaar(s) van de website en verstrek alle details over de vermeende inbreuk.
De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om alle klachten onmiddellijk te onderzoeken en schriftelijk te antwoorden, met vermelding van het resultaat van het onderzoek en de stappen die werden ondernomen om de klacht te behandelen.
De gebruiker heeft het recht om met betrekking tot zijn klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of een autoriteit voor gegevensbescherming.
Uitschrijven:
Om zich uit te schrijven uit de e-maildatabase van de Website of om zich af te melden voor communicatie (met inbegrip van marketingcommunicatie), wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website of om zich af te melden via de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.


COOKIES
De Website maakt gebruik van "cookies" om informatie over de Gebruiker en zijn activiteit te verzamelen.
Raadpleeg het Cookiebeleid op de Website voor meer informatie.


BEDRIJFSOVERDRACHTEN
Indien de Website of haar activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaar(s) van de Website failliet gaat (gaan) of failliet gaat (gaan), worden de gebruikersgegevens, samen met andere activa, overgedragen aan de partijen die de Website verwerven.
De Gebruiker erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die de Website en/of de eigenaar(s) ervan overnemen, de persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.


GRENZEN VAN ONS BELEID
Deze Website kan links bevatten naar externe sites en/of sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door de eigenaar(s) van deze Website.
De Gebruiker erkent dat de eigenaar(s) van de Website geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en bijgevolg geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en is met onmiddellijke ingang van kracht.
Het gewijzigde Privacybeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van het Privacybeleid.
Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van het op de Website vermelde Privacybeleid.
Indien de Gebruiker het gewijzigde Privacybeleid niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.